Výbor regionů

Evropský výbor regionů (VR) hraje klíčovou roli při prosazování regionálních a místních zájmů v EU. Výbor regionů zastupuje místní a regionální orgány členských států a zajišťuje, aby jejich hlasy byly v rozhodovacím procesu EU slyšet.

VR působí jako poradní orgán evropských institucí v záležitostech, které se týkají místních a regionálních samospráv. Jednotlivé výbory se zaměřují na konkrétní politiky a svými stanovisky a zprávami přispívají k legislativnímu procesu EU. Vzhledem k tomu, že až 70 % právních předpisů EU má přímý dopad na městskou a regionální úroveň, je VR jednou z nejdůležitějších institucionálních platforem pro rozvoj multilaterálních vztahů a prosazování regionálních zájmů na úrovni EU. Česká republika je členem VR od svého vstupu do EU v roce 2004. Česká delegace se aktivně účastní práce ve výborech VR a poskytuje cenné podněty a zpětnou vazbu k politikám, které se týkají jejich regionů, obcí a občanů. Předsedou české delegace je Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, jejím místopředsedou Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo.

Přeshraniční spolupráce, posílení spolupráce se zeměmi Východního partnerství nebo rozvoj chytrých měst a venkova jsou jen některá z prioritních témat české delegace. Její hlavní politickou prioritou je však další rozvoj a modernizace politiky soudržnosti - investiční politiky zaměřené na hospodářskou a sociální konvergenci regionů.

Pražský dům koordinuje činnost české národní delegace a poskytuje jí potřebnou podporu, aby mohla aktivně přinášet regionální perspektivu při řešení příslušných otázek. Mezi naše úkoly patří:

  • administrativní a organizační podpora členů delegace, zajištění kontaktního místa a role prostředníka mezi členy a VR, komunikace s politickými skupinami členů atd.;
  • příprava analytických dokumentů a podkladů pro zasedání výborů a plenární zasedání VR;
  • monitoring aktuálních informací o příslušných politikách, iniciativách a možnostech financování ze strany EU;
  • formulace návrhů a pozměňovacích návrhů k projednávaným stanoviskům a iniciativám.

Více informací o činnosti České národní delegace