Výbor regionů

Výbor regionů byl založen v roce 1994 Smlouvou o Evropské unii a je poradním orgánem složeným ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů. Výbor regionů je třeba konzultovat před rozhodnutím EU v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava.

Výbor má 350 členů, maximální počet členů stanovuje Lisabonská smlouva na 350. Počet zástupců z každého členského státu přibližně odráží počet jeho obyvatelstva a je následující:

Francie, Itálie, Německo a Spojené království: 24
Polsko a Španělsko: 21
Rumunsko: 15
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko: 12
Dánsko, Finsko, Irsko,Chorvatsko, Lotyšsko a Slovensko: 9
Litva a Slovinsko: 7
Estonsko: 6
Kypr, Luxembursko a Malta: 5
CELKEM 350

 Spolupráce České národní delegace a Slovenské národní delegace

Dne 7. prosince 2016 proběhla schůzka České a Slovenské národní delegace před 120. plenárním zasedáním Výboru regionů. Hlavním cílem jednání bylo schválení společné pozice ke kohezní politice po roce 2020.
spolecna-pozice-ke-kohezni-politice-po-2020

Členy výboru jsou politici s voleným mandátem na lokální nebo regionální úrovni. V případě českých členů se tedy jedná o hejtmany, primátory, starosty či členy místních a krajských zastupitelstev.
Od svého založení před více než 20 lety pracuje VR na přiblížení občanů Evropské unii.

Obecně se uznává, že:

  • 70 % právních předpisů EU má přímý dopad na místní a regionální úrovni
  • občané EU musí být zapojeni do budování EU
  • 50 % občanů EU se domnívá, že jejich zástupci zvolení na místní a regionální úrovni jsou v lepším postavení pro to, aby je zastupovali na úrovni EU
  • regionálně a místně volené orgány, které jsou blízko občanům, by měly mít možnost sdělovat své názory během přípravy právních předpisů EU

Členové Výboru regionů jsou nominováni vládami EU, pracují ale politicky zcela nezávisle. Rada Evropské unie je jmenuje na funkční období pěti let s možností jejich opětovného jmenování. Výbor regionů jmenuje ze svých řad předsedu na funkční období dvou let a půl let. V únoru 2015 byl předsedou Výboru regionů zvolen finský Markku Markkula.

Jaké jsou úkoly tohoto výboru?

Úkolem Výboru regionů je prosazovat názory místních a regionálních orgánů na právní předpisy EU. Výbor tak činí předkládáním stanovisek k návrhům Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu.

Komise, Parlament či Rada musejí konzultovat Výbor regionů v otázkách, které se přímo dotýkají místních a regionálních orgánů, mohou však výbor konzultovat i kdykoli jindy. Výbor může z vlastní iniciativy zaujímat stanoviska a předkládat je Komisi, Radě a Parlamentu.
European Committee of the Regions – About the CoR

Jak je práce výboru organizována?

Výbor regionů pořádá každý rok šest plenárních zasedání, v jejichž rámci je definována jeho obecná politika a jsou přijímána stanoviska.

Členové výboru pracují dále v odborných „komisích“, jejichž úkolem je připravovat předběžné návrhy stanovisek na plenární zasedání. Těchto komisí je celkem šest:

  • Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER)
  • Komise pro hospodářskou politiku (ECON)
  • Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost a kulturu (SEDEC)
  • Komise pro životní prostředí, výzkum a energetiku (ENVE)
  • Komise pro konstitucionální otázky a vládnutí v Evropě (CIVEX)
  • Komise pro přírodní zdroje (NAT)

Členové Výboru regionů jsou dále zařazeni dle své politické příslušnosti do politických skupin. Ve Výboru regionů existují 5 politických skupin (viz níže). Někteří členové nejsou zařazení do žádné z politických skupin

European People’s Party (EPP)

Party of European Socialists (PES)

Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)

European Alliance Group (EA)

European Conservatives and Reformists Group (ECR)

Hlavní město Praha od roku 2004 koordinuje činnost české národní delegace. Národním koordinátorem byl nominován František Cipro, jeho zástupcem Richard Zábranský.

 

Všechny další potřebné informace naleznete na stránkách www.cor.europa.eu

 

CzechTourism