Operační programy Prahy

OP Praha – Pól růstu ČR 2014 – 2022

Operační program Praha – pól růstu ČR je multifondový program zaměřený na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. Následují bližší informace k jednotlivým prioritním osám.

Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Prioritní osa 1 si klade za cíl podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání (např. investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, stimulace poptávky, schopností vyspělé výroby a prvovýroby a šíření technologií pro všeobecné použití).

Prioritní osa 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory

Prioritní osa 2 se zaměřuje na podporu energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Prioritní osa 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Cílem prioritní osy 3 je podpora investic do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají ke snižování nerovností,  celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji a lepšímu sociálnímu začlenění díky přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám.

Prioritní osa 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora vzdělanosti

Cílem prioritní osy 4 je udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevence vzniku sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení skrze rozvoj školských zařízení a zaměstnanosti. Osa si dále klade za cíl podporu zaměstnanosti rozvojem územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a rozvoje přírodních a kulturních zdrojů, dále potom investice do vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a celoživotního učení.

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

 

Více informací o novém operačním programu najdete na stránkách evropské komise (v anglickém jazyce).

 

OPPA – Adaptabilita 2007 – 2013

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 využívá prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy.

Přehled prioritních os OPPA

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky – zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří jsou zaměstnáni. Podpořený projekt by měl zvýšit kvalitu práce těchto lidí prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání či navázáním spolupráce s jinou organizací (např. výzkumnou, apod.). Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce – zaměřuje se na lidi, kteří jsou při vstupu na trh práce z nejrůznějších důvodů znevýhodněni (např. z důvodu zdravotního postižení, duševního onemocnění, příslušnosti k etnické menšině, své sociální situaci atd.), a také představuje možnost pro rozvoj organizací, které znevýhodněným lidem pomáhají. Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání – zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří se připravují na vstup na trh práce, tj. na studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také na pedagogické a akademické pracovníky, kteří s žáky či studenty pracují. Prioritní osa 4: Technická pomoc – je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů, apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha.

Řízení programu

Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídícího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy řízení OPPA zajišťuje oddělení Evropského sociálního fondu Odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, apod.

OPPK – Konkurenceschopnost 2007 – 2013

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z programů v České republice, které v období let 2007 – 2013 využívají prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program je zaměřen na dostupnost dopravních služeb a informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podporu inovací a hospodářství založeného na znalostech. OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. OPPK má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy.

Přehled prioritních os a oblastí podpory OPPK

Prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Cílem realizace této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb. Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

  • Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
  • Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Prioritní osa 2: Životní prostředí

Cílem realizace této osy je zkvalitnění životního prostředí. Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

  • Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území
  • Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
Prioritní osa 3: Inovace a podnikání

Cílem realizace této osy je zvýšení konkurenceschop­nosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Tato osa se dělí do tří oblastí podpory:

  • Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
  • Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí
  • Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků
Prioritní osa 4: Technická pomoc

Tato osa je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů, apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha. Odpovědnost za OPPK má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídicího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy řízení OPPK zajišťuje oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, apod.

CzechTourism