Komunitární programy

Kromě v regionech již poměrně známých a využívaných strukturálních fondů nabízí Evropská unie zapojení do tzv. Komunitárních programů. Jedná se o programy Evropské unie (3. pilíř), které patří mezi nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech.

Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Představují tak jednu z dalších možností, jak získat finanční prostředky na aktivity v následujících oblastech, a to bez ohledu na stupeň rozvinutí regionu soudržnosti. Komunitární programy je tedy možné využít i v regionu hlavního města a jednotlivých městských částí. Peníze jsou vždy přidělovány specifickému projektu a ne členskému státu jako tomu je v případě strukturálních fondů.

Odpovědnost za provádění a správu komunitárních programů má ve většině případů v rukou Evropská komise. Jen v několika programech se můžeme setkat s nepřímým centralizovaným řízením nebo tzv. sdíleným řízením, u takových programů je část odpovědnosti přenesena i na vnitrostátní orgány.

Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou program Horizont 2020 na podporu vědy, výzkumu a inovace, program Erasmus+ a program LIFE+ s navýšeným rozpočtem. Zároveň v jsou v tomto období spuštěny nové programy jako například Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy.

 

Komunitární programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Komunitární programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Komunitární programy v gesci Ministerstva dopravy
Komunitární programy v gesci Ministerstva kultury
Komunitární programy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí

Komunitární programy v gesci Ministerstva vnitra

Komunitární program v gesci Ministerstva financí
  • Program Fiscalis 2013
  • Program Customs
Komunitární programy v gesci Ministerstva životního prostředí
Komunitární programy v gesci Ministerstva zdravotnictví

 

 

Agentury Evropské unie

Agentury Evropské unie někdy označované také jako Komunitární agentury jsou nezávislé instituce EU ustavené nařízením Rady, které poskytují sektorové expertizy a standardní technické informace centrálním orgánům EU a jednotlivým členským zemím. Celkově se jedná o téměř 40 agentur, které se dle náplně činnosti dělí na agentury Evropského společenství pro atomovou energii, tzv. Výkonné agentury zřízené v souladu s nařízením Rady a Decentralizované agentury a organizace zaměřené na úkoly technické, vědecké, provozní či regulační povahy.

Od roku 2012 je hlavní město Praha sídlem jedné z těchto agentur – konkrétně administrativního centra navigačního systému Galileo.